Workshop: fresh pasta making, Margot Protzel

Workshop: fresh pasta making workshop with chef in residence, Margot Protzol